Przejdź do treści

Seniorzy

Programy miasta mające na celu pomoc i aktywizację dla osób starszych.

Centrum Seniora to jeden z najmłodszych projektów realizowanych na terenie Szczecina.

U podstaw pomysłu stworzenia Centrum Seniora leży idea aktywizacji osób starszych. Jest to całkowicie nowa placówka, która pełni funkcję miejsca integrującego mieszkańców. Dodatkowo, to właśnie w tym miejscu wszyscy zainteresowani będą mogli zaczerpnąć wiedzy na temat różnych aktywności na rzecz seniorów, które mają miejsce w Szczecinie. Nowo otwarte Centrum ma przede wszystkim służyć pobudzaniu aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, zdrowotnej czy też edukacyjnej osób, które są już na emeryturze. Jednocześnie, jest to realizacja jednego z celów, które prezydent Piotr Krzystek postawił przed sobą w nowej kadencji.

Celem Centrum Seniora, działającego od czerwca 2019 roku w lokalu przy ul. Bolesława Śmiałego 16, jest wychodzenie naprzeciw zróżnicowanym potrzebom osób starszych, stwarzając przy tym warunki szeroko pojmowanego rozwoju seniorów, wsparcia społecznego oraz przygotowania do życia na emeryturze. W ramach realizacji zadania odbywa się m.in. aktywizowanie osób starszych poprzez różnorodne kursy, szkolenia i warsztaty, prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów oraz ich rodzin, prowadzenie działań w zakresie integracji międzypokoleniowej, jak również realizowanie badań i analiz potrzeb społecznych środowiska seniorów i ich rodzin.

WIĘCEJ INFORMACJI: http://seniorszczecin.pl/

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł rocznie, które funkcjonuje w Szczecinie od 2018 roku. Jego głównym założeniem jest udzielanie pomocy rodzinom w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia, mieszkają na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Co ważne, świadczenie skierowane jest do opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad seniorem (senior nie może być objęty opieką prywatnej lub publicznej placówki).

By otrzymać świadczenie, opiekunowie seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera muszą wypełnić i złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć do niego zaświadczenie od lekarza specjalisty (neurologa/psychiatry/geriatry), że senior przebywa pod opieką odpowiedniej poradni zdrowia lub zespołu leczenia środowiskowego. Zaświadczenie musi zawierać informacje dotyczące rozpoznania choroby Alzheimera wraz z określeniem jednostki chorobowej. Przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia, wnioskodawcy muszą również wypełnić anonimową ankietę, której celem jest rozpoznanie sytuacji osób chorujących na Alzheimera na terenie Szczecina.

Przyznane środki wypłacane są beneficjentom w trzech ratach (każda po 1000 zł) i mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, który wspomoże osoby cierpiące na chorobę Alzheimera i ich najbliższych. Przykładowo, pieniądze mogą zostać przeznaczone zarówno na zakup odpowiedniego wyposażenia mieszkania, jak również zakup niezbędnych środków higienicznych.

Szczecin był pierwszym z polskich miast, które zdecydowało się na udzielanie tego typu wsparcia  swoim mieszkańcom. W trakcie pierwszej edycji programu, pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymało łącznie 486 opiekunów osób cierpiących na to schorzenie.

Szczecińska Karta Seniora to jeden z elementów wchodzących w skład programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, który ma na celu aktywizację osób starszych.

Kartę może otrzymać każdy, kto skończył 65 lat i mieszka w Szczecinie. Dokument upoważnia posiadacza do do korzystania, na preferencyjnych warunkach, z dostępu do miejskich instytucji kultury (takich jak muzea czy teatry), a także z dostępu do podmiotów oferujących zabiegi rehabilitacyjne czy też zabiegi odnowy biologicznej. Program umożliwia również skorzystanie ze zniżek, ulg, a także świadczeń nieodpłatnych przygotowanych przez partnerów Programu. Szczecińska Karta Seniora ten w kolejnych latach będzie sukcesywnie rozwijana i promowana – tak by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, ze stale rozbudowywaną, atrakcyjną ofertą.

Szczegółowe informacje na temat przysługujących ulg i zniżek znajdują się na stronie internetowej:  http://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

W Szczecinie w ciągu ostatnich kilku lat podjęto i wdrożono decyzję o całkowitej przebudowie systemu opieki nad potrzebującymi jej osobami starszymi. W miejsce rozbudowy wielkich, instytucjonalnych form opieki postanowiono stworzyć sieć mniejszych, rozproszonych w różnych częściach miasta i lepiej dostosowanych do indywidualnych potrzeb Seniorów – mieszkań chronionych i wspomaganych.

W rezultacie, obok opieki realizowanej w trzech Domach Pomocy Społecznej (dwóch dla osób starszych i przewlekle chorych oraz jednego dla osób chorych psychicznie – łącznie 560 miejsc opieki) powstało, jak dotąd, 7 mieszkań chronionych dla seniorów zapewniających całodobową opiekę oraz 23 mieszkania wspomagane. Projekt tworzenia mieszkań chronionych i wspomaganych będzie konsekwentnie realizowany w ciągu kolejnych lat, a jego celem jest pełne zaspokojenia potrzeb osób starszych w tym zakresie.

Równolegle Szczecin realizuje – komplementarny względem wymienionych domów i mieszkań – projekt dziennych miejsc pobytu Seniorów (tzw. usługi Działów Wsparcia Dziennego). Należące do ich zadań m.in.: świadczenie usług opiekuńczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, czy też zajęć kulturalno-rekreacyjnych sprawia, że są one określane mianem „Dziennych DPS”. Dostosowanie ich działalności do zindywidualizowanych potrzeb, jak i możliwości seniorów powoduje, że zakres oferowanych usług może być bardzo szeroki (spotkania integracyjne, organizacja wyjazdów i wycieczek, uczestnictwo w spektaklach teatralnych, koncertach czy na seansach kinowych.

Obecnie w Szczecinie funkcjonuje łącznie 8 tego typu placówek intensywnie wypełniających treścią i aktywujących Seniorów. Dzienne DPS, jak i inne jeszcze projekty – jak np. Kluby Seniora czy też – funkcjonują w oparciu o ideę „drugiego domu”. Powyżej wskazany system działań, tworzący przyjazną przestrzeń dla naszych Seniorów, umożliwienie im pełnego włączenia się w życie miasta, aktywizację społeczną, kulturalną oraz psychofizyczną jest istotą działań miasta w kolejnych latach.

Domy Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej są przeznaczone dla osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, a nie można im zapewnić odpowiedniej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osoby przebywające w domu pomocy społecznej mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie, oraz różnego rodzaju zajęcia wspomagające czy edukacyjne. Na terenie Szczecina funkcjonują trzy domy pomocy społecznej :

Dom Pomocy Społecznej Typ domu pomocy społecznej Liczba miejsc
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Boruty Spiechowicza ul. Krucza 17 dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych 241
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” ul. Romera 21-29 dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych 251
Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6 dla osób przewlekle psychicznie chorych 68
OGÓŁEM dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych 488
dla osób przewlekle psychicznie chorych 68

 

Obecnie kierujemy również osoby do Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych przy ul. Lubomirskiego 7 w Szczecinie, w którym znajduje się 100 miejsc.

Mieszkania chronione
W szczecinie funkcjonuje obecnie 6 mieszkań chronionych dla seniorów zapewniających 24 godzinną opiekę. Mamy w nich miejsca w sumie dla 42 osób.

Mieszkania są przeznaczone przede wszystkim dla osób starszych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. Najczęściej są to osoby ze wskazaniem do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, które nie są w stanie funkcjonować już we własnym mieszkaniu nawet przy wsparciu usług opiekuńczych.

Seniorzy mają w nich zapewnioną całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry. Osoby w nich mieszkające pokrywają opłaty związane z eksploatacją lokalu (czynsz, media, wyżywienie) oraz częściowo koszt usług opiekuńczych. Średnio jedna osoba pokrywa miesięcznie ok. 800 zł.

Nie dotyczy to ostatnio otwieranego mieszkania, którego utworzenie jest dofinansowane w ramach unijnego programu Kreator Bezpieczeństwa prowadzonego przez MOPR. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych do 2023 roku seniorzy nie ponoszą w nim praktycznie żadnych opłat.

Działy wsparcia dziennego tzw. „Dzienne DPS”
Na terenie Szczecina funkcjonują cztery Dzienne Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez DPS przy ul. Romera 21-29:

  • Dzienny DPS nr 1 przy ul. Potulickiej 40 – 70 miejsc,
  • Dzienny DPS nr 2 przy ul. Łukasiewicza 6 – 45 miejsc,
  • Dzienny DPS nr 3 przy ul. Piotra Ściegiennego 62 – 20 miejsc
  • Dzienny DPS nr 4 przy ul. Krasińskiego 45/U2.

Funkcjonuje również Dział Środowiskowych Form Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Szczecinie przy ul. Kruczej 17, w którym znajduje się 20 miejsc.

Wszystkie placówki funkcjonują w godzinach od 07:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. Do zadań Dziennych Domów Pomocy Społecznej należy m. in. świadczenie usług opiekuńczych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych czy kulturalno-rekreacyjnych. Na miejscu seniorzy mają zapewnione wyżywienie.

Dla podopiecznych organizowane są również wycieczki, spotkania integracyjne – np. ogniska, festyny, wyjścia do kina czy kawiarni. W ośrodkach odbywają się także mini koncerty uczniów szczecińskich szkół bądź zespołów muzycznych, wystawiane są spektakle przygotowywane przez grupy teatralne, seniorzy biorą udział w spotkaniach ze specjalistami z zakresu promocji zdrowia, terapeutami itp. Organizowane są także warsztaty rękodzieła bądź malarskie. W ośrodkach przez seniorów organizowane są imieniny podopiecznych oraz spotkania świąteczne – w okolicy Wielkanocy czy świąt Bożego Narodzenia. Dla seniorów jest to przede wszystkim miejsce do którego zmierzają codziennie rano, tak jak kiedyś do pracy czy szkoły. Spotykają się z ludźmi i wspólnie spędzają czas.

Skierowanie do Ośrodka Wsparcia następuje po złożeniu do Działu Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wniosku o przyznanie powyższej formy pomocy oraz po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z klientem biorąc pod uwagę sytuację materialną i osobistą oraz zakres świadczonych usług. Wysokość odpłatności za usługi świadczone w Ośrodkach Wsparcia ustala się w oparciu o średniomiesięczny koszt usług w ośrodku z tym, że odpłatność ta nie może być wyższa od średniego miesięcznego kosztu usług, ani niższa od stawek minimalnych za te usługi, określonych w tabeli:

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie wyrażony w % od kryterium dochodowego Odpłatność za usługi osoby samotnie gospodarującej Odpłatność za usługi osoby w rodzinie
do 100 % kryterium dochodowego    
> 100 % ≤ 150 %    
> 150 % ≤ 200 %    
> 200 % ≤ 250 %    
> 250 % ≤ 300 %    
> 300 % ≤ 350 %    
> 350 % ≤ 400 %    
> 400 %    

 

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie wyrażony w % od kryterium dochodowego Odpłatność za usługi osoby samotnie gospodarującej Odpłatność za usługi osoby w rodzinie
Wskaźnik odpłatności w % średniego miesięcznego kosztu utrzymania
do 100 % kryterium dochodowego 0 0
> 100 % ≤ 150 % 8% 9%
> 150 % ≤ 200 % 11% 12%
> 200 % ≤ 250 % 14% 15%
> 250 % ≤ 300 % 17% 18%
> 300 % ≤ 350 % 20% 21%
> 350 % ≤ 400 % 23% 24%
> 400 % 26% 27%

Jeżeli w określonym czasie senior nie może ponieść odpłatności można częściowo lub całkowicie zwolnić z odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia.

Senior Klub
Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od grudnia 2012 r. prowadzi także „Senior Klub” przy ul. Sławomira 9a, którego głównym zadaniem jest integracja seniorów.

Również tutaj prowadzone są różnego rodzaju zajęcia aktywizacyjne, organizowane są wycieczki, spotkania okolicznościowe, warsztaty edukacyjne z przedstawicielami różnych profesji (w zależności od potrzeb uczestników Klubu).

Seniorzy spotykają się w klubie od poniedziałku do piątku. W zajęciach na stałe bierze udział ok. 15 osób. Jest to formuła otwarta, nie wymagająca skierowania ani wystawienia decyzji administracyjnej.

Usługi są świadczone w miejscu zamieszkania osób, które ze względu na wiek bądź niepełnosprawność wymagają wsparcia innych osób, a są jej pozbawione. Usługi mogą być także przyznane osobie, która wymaga pomocy, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi polegają przede wszystkim na pomocy w codziennych czynnościach takich jak zrobienie zakupów, posprzątanie w mieszkaniu, utrzymanie higieny, czy przygotowanie posiłku. Ponadto osoby otrzymują pomoc w załatwieniu spraw urzędowych oraz mają zapewniony kontakt z otoczeniem. W każdym przypadku ilość godzin oraz zakres usług ustalany jest indywidualnie.

Usługi są nieodpłatne dla osób, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego oraz niezależnie od dochodu dla osób, które ukończyły 95 lat, a w przypadku osób samotnych 90 lat.

Oczywiście w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby nie spełniające tych warunków mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z opłat.

Usługi opiekuńcze są obecnie najszybciej rozwijająca się formą wsparcia w Szczecinie. Z roku na rok ok. 100 osób więcej wymaga tego rodzaju wsparcia. Klienci już korzystający z usług często mają zwiększany wymiar godzin.

Najliczniejszą grupę osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych wśród kobiet stanowią osoby samotne, w wieku powyżej 80 roku życia. Natomiast wśród mężczyzn najliczniejszą grupę stanowią osoby samotne w wieku między 61 a 80 rokiem życia.

Liczba osób korzystających w 2016 r. i w 2017 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych z podziałem na płeć, wiek, osoby samotne i w rodzinie

Liczba osób korzystających w 2016 r. i w 2017 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych z podziałem na płeć, wiek, osoby samotne i w rodzinie
wyszczególnienie ROK 2016 ROK 2017
płeć wiek
w latach
osoby samotne w rodzinie ogółem osoby samotne w rodzinie ogółem
kobiety 0-18 - - - - - -
19-60 69 21 90 67 19 86
61-80 347 59 406 334 83 417
81 i powyżej 592 74 666 643 88 731
ogółem 1008 154 1162 1044 190 1234
mężczyźni 0-18 - 1 1 - 1 1
19-60 89 16 105 84 12 96
61-80 173 47 220 207 55 262
81 i powyżej 75 42 117 72 55 127
ogółem 337 106 443 363 123 486
ŁĄCZNIE 1345 260 1605 1407 313 1720

 

Wysokość odpłatności według wskaźników:

Dochód rzeczywisty netto na osobę jako procent kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej Wskaźnik odpłatności w procentach ustalone od ceny 1 godziny usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych:
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
do 100 % kryterium dochodowego 0 0
> 100 % ≤ 150 % 5 15
> 115 % 150 % 10 20
> 150 % ≤ 190 % 15 40
> 190 % ≤ 230 % 25 60
> 230 % ≤ 280 % 50 90
> 280 % ≤ 300% 80 100
> 300 % 100 100

 

Opłaty mogą być ponoszone również przez rodzinę osoby dla której świadczone są usługi opiekuńcze. Rodzina może również samodzielnie wykupić usługi na wolnym rynku.

Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.